Ý nghĩa của số hạt 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 42, 54, 108, 216, 1080 hạt trong một xâu chuỗi và vòng đeo tay với quan niệm Phật Giáo và phong thủy âm dương luân hồi.

Ý nghĩa của số hạt trong vòng đeo tay trầm hương

(Bấm vào link để xem cụ thể hơn)

Vòng tay 9 hạt tượng trưng cho Cửu Phẩm Liên Hoa.

Vòng 10 hạt chia cho 4 còn dư 2, tức rơi vào số Lão cũng là một con số tốt.

Vòng đeo tay 12 hạt biểu thị cho Mười hai Nhân Duyên

Vòng tay 13 hạt biểu thị cho 13 Tông Phật Pháp. Ngoài ra theo quan niệm Luân Hồi (Sinh-Lão-Bệnh-Tử) thì 13 hạt đại diện cho Sinh, tức là một con số tốt.

Vòng tay 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Vòng tay 16 hạt là biểu thị cho Thập Địa và Lục Ba La Mật.

Vòng tay 17 hạt theo quan niệm Luân Hồi (Sinh-Lão-Bệnh-Tử) thì 17 hạt đại diện cho Sinh, là một con số tốt.

Vòng tay 18 hạt (hay con gọi là chuỗi Thập Bát Tử) biểu thị cho Lục Căn – Lục Thức – Lục Trần của con người mà đại diện là 18 vị La Hán. Ngoài ra chuỗi 18 hạt còn tượng trưng cho Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật.

Vòng tay 21 hạt là biểu thị cho 21 vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật.

Vòng tay 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán

vòng trầm hương Quảng Nam 16 ly
Chuỗi 14 hạt 16 ly tốc núi Quảng Nam

Số hạt trong các xâu chuỗi

Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diệu Giác.

Chuỗi 54 hạt (cuộn 2 vòng tay) là biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa

Chuỗi tràng 108 hạt : là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não

Chuỗi 216 hạt

Qua bài viết này, tùy quan niệm và mục đích sử dụng, chúng ta sẽ chọn số hạt tương thích để đeo. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc chọn vòng chuỗi trầm hương ưng ý nhất,